Zgodnie z rozporządzeniami ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków budżetu publicznego, obowiązkowi ubezpieczenia podlegają również osoby bezrobotne, jw przypadku, jeśli nie mogą być ubezpieczone w zakładzie państwowym lub prywatnym z innego tytułu (na przykład z racji posiadania ubezpieczonego członka własnej rodziny).

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają więc wszystkie osoby bezrobotne, pobierające zasiłek dla bezrobotnych, stypendium za szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Osoby takie obowiązane są do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (szczególnie w przypadku osób pobierających stypendia). Ubezpieczyć powinny się one od dnia nabycia pracy, stażu lub stypendium. Świadczenie usług będzie w takim przypadku odbywało się do dnia utraty takiego prawa, to jest rozwiązania umowy lub nieprzedłużenia jej.

Warto również pamiętać, iż Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia lub wyrejestrowania z ubezpieczeń osoby bezrobotnej w terminie do siedmiu dni od powstania (lub tez ustania) obowiązku ubezpieczenia. Co więcej, PUP zgłasza również zmianę danych ubezpieczonego lub członka jego rodziny, także w terminie maksymalnie siedmiu dni od zaistnienia zmian. Ze względu na fakt, iż to Urząd Pracy przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia, bezrobotny powinien sprawdzić wszystkie zawarte w nich dane i w razie konieczności -0 niezwłocznie zgłosić błędy i skorygować zmiany.

Dowodem ubezpieczenia osoby bezrobotnej jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczenia opieki lekarskiej. W szczególności są to wszystkie dokumenty dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie. Innym dokumentem może być na przykład legitymacja ubezpieczeniowa lub zaświadczenie płatnika składek wraz z datą, podpisem i pieczątką.

Podczas przygotowywania się do wyjazdu za granicę, osoby bezrobotne powinny także pamiętać o zaopatrzeniu się w specjalny formularz E 111. Umożliwia ona korzystanie z publicznej służby zdrowia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli za granicą planujemy podjęcie pracy, formularz taki otrzymamy wyłącznie na okres zatrudnienia. W innych przypadkach, E 111 wystawia się na czas pobytu w określonym państwie, aczkolwiek jest to zawsze czas nie dłuższy niż dwa miesiące.